POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając ze strony internetowej Żyrafa Pożyczki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Stary Rynek 87, 61-772 Poznań (http://zyrafa-pozyczki.pl) akceptują Państwo niżej określone zasady naszej polityki prywatności:

 • 1. Zgodnie z art. 17, 18 i 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Żyrafa Pożyczki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Stary Rynek 87, 61-772 Poznań, jako Usługodawca, może przetwarzać następujące kategorie danych Usługobiorców:
  • nazwisko i imię,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • adres zameldowania na pobyt stały,
  • adresy elektroniczne,
  • numery telefonów kontaktowych,
  • inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi,
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca,
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  • informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • informacje niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  • informacje niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
  • informacje niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi (niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa).
 • 2. Administratorem danych osobowych, określonych w pkt 2, jest Żyrafa Pożyczki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Stary Rynek 87, 61-772 Poznań. Dane te są przetwarzane w celu realizacji umów z Pożyczkobiorcami. Każda z osób, której dane przetwarza administrator danych, ma prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania przy uwzględnieniu uprawnień zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych i ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 3. Administrator danych osobowych, dążąc do stałego polepszania jakości świadczonych usług może, na podstawie indywidualnej zgody Usługobiorcy, przetwarzać dane wskazane w pkt. 2 dla celów marketingowych, reklamowych, badania rynku oraz preferencji Usługobiorców. Zgoda Usługobiorcy może być odwołana w każdym czasie.

Zasady gromadzenia danych

 • 1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy adresy IP urządzeń (komputerów, smartfonów, tabletów, itp.), których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.
 • 2. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę http://zyrafapozyczki.pl. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okresowo dokonujemy analiz plików z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron www są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i nie zawierające cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Ujawnianie danych użytkownika innym podmiotom

Państwa dane nie będą ujawnione żadnym innym podmiotom, z wyjątkiem okoliczności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa lub gdy zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Państwa praw. Ponadto, dane na temat użytkowników naszej witryny oraz ich preferencji mogą być ujawniane w formie statystyk, przy czym statystki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników. Państwa dane mogą zostać ujawnione naszym przedstawicielom oraz spółkom w ramach grupy kapitałowej.

Zabezpieczenie danych

Wykorzystujemy najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych, jakie są w tej chwili dostępne. Dane te są zapisane na specjalnym serwerze chronionym firewallem. Dostęp do serwera przysługuje wyłącznie uprawnionym i odpowiednio przeszkolonym osobom.

Odpowiedzialność usługodawcy

 • 1. Żyrafa Pożyczki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za straty użytkowników wynikłe z powodu przerwania połączenia lub nieotrzymania poczty elektronicznej.
 • 2. Żyrafa Pożyczki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie bierze odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach i nie gwarantuje wiarygodności informacji pobranych z sieci Internet.
 • 3. Żyrafa Pożyczki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe uszkodzenia mogące wystąpić w związku z dostępem lub korzystaniem ze stron internetowych http://zyrafapozyczki.pl, w tym także za straty bądź uszkodzenia wywołane przez zainfekowanie komputera użytkownika wirusem.

Ciasteczka (cookies)

Wykorzystywana jest technika „cookies” do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika.

Nazwa Cookie

Rodzaj

Cel i zawartość

zyrafa_sess

Sesyjne, ograniczone czasowo

Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowywania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie.


Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.